Sách đọc nhiều nhất
Low-Level Programming: C, Assembly, and Program Execution on Intel 64 Architecture
     Igor Zhirkov   83
Programming languages — C
     ISO/IEC   91
Lập trinh C
     Nguyễn Hữu Tuấn   118
Secure Coding in C and C++ Race Conditions
     Robert C. Seacord   96
Lập trình C căn bản
     Unknow   88
Bài tập kỹ thuật lập trình C
     Unknow   77
Kỹ thuật lập trình C
     Trần Minh Thái   74
Lập trình C trên window
     Unknow   83
Giáo trình lập trình cơ sơ trên ngôn ngữ C
     Vũ Bá Duy   72
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C
     Tiêu Kim Cương   73
Hiệu chuẩn đồng hồ nhiệt độ, áp suất
     David Jame   115
Guidelines for implementing process safety management systems
     CCPS   160
Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems
     CCPS   125
ASM Handbook: Corrosion: Environments and Industries
     Stephen D. Cramer   112
ASM Handbook: Volume 13B: Corrosion: Materials
     Stephen D. Cramer   113
ASM Handbook: Corrosion : Fundamentals, Testing, and Protection
     Jr. Covino   113
Metals Handbook: Corrosion
     ASM   120
ASM Handbook, Volume 12: Fractography
     ASM   165
ASM Handbook: Volume 11: Failure Analysis and Prevention
     W. T. Becker   141
ASM Handbook: Volume 10: Materials Characterization
     George M. Crankovic   124