Sách đọc nhiều nhất
Low-Level Programming: C, Assembly, and Program Execution on Intel 64 Architecture
     Igor Zhirkov   122
Programming languages — C
     ISO/IEC   119
Lập trinh C
     Nguyễn Hữu Tuấn   159
Secure Coding in C and C++ Race Conditions
     Robert C. Seacord   132
Lập trình C căn bản
     Unknow   114
Bài tập kỹ thuật lập trình C
     Unknow   112
Kỹ thuật lập trình C
     Trần Minh Thái   111
Lập trình C trên window
     Unknow   125
Giáo trình lập trình cơ sơ trên ngôn ngữ C
     Vũ Bá Duy   111
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C
     Tiêu Kim Cương   106
Hiệu chuẩn đồng hồ nhiệt độ, áp suất
     David Jame   172
Guidelines for implementing process safety management systems
     CCPS   207
Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems
     CCPS   167
ASM Handbook: Corrosion: Environments and Industries
     Stephen D. Cramer   168
ASM Handbook: Volume 13B: Corrosion: Materials
     Stephen D. Cramer   162
ASM Handbook: Corrosion : Fundamentals, Testing, and Protection
     Jr. Covino   153
Metals Handbook: Corrosion
     ASM   182
ASM Handbook, Volume 12: Fractography
     ASM   207
ASM Handbook: Volume 11: Failure Analysis and Prevention
     W. T. Becker   189
ASM Handbook: Volume 10: Materials Characterization
     George M. Crankovic   165